Lùi ngày chiếu khán đáo hạn diện anh, chị hoặc em của công dân Mỹ

Bộ Ngoại Giao sẽ thụt lùi lại ngày chiếu khán đáo hạn bảy tháng cho diện ưu tiên 4 bắt đầu Tháng Hai, 2020. Ngày chiếu khán đáo hạn của diện ưu tiên 4 cho Tháng Giêng là ngày 1 Tháng Hai, 2007, và cho Tháng Hai là ngày 1 Tháng Bảy, 2006.

Khi Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ cấp chiếu khán, thì họ phải cấp chiếu khán có giá trị sáu tháng dù là ngày chiếu khán đáo hạn bị thụt lùi. Nghĩa là nếu Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ cấp chiếu khán vào ngày 10 Tháng Giêng, 2020, chiếu khán sẽ có giá trị sáu tháng từ ngày 10 Tháng Giêng, 2020, chứ không phải hết hạn vào ngày 31 Tháng Giêng, 2020.

Sự thụt lùi của ngày chiếu khán đáo hạn của diện ưu tiên 4 sẽ ảnh hưởng với những đương đơn đang xin chiếu khán cho diện ưu tiên 4. (Hình minh họa: aip.org)

Sự thụt lùi của ngày chiếu khán đáo hạn của diện ưu tiên 4 sẽ ảnh hưởng với những đương đơn đang xin chiếu khán cho diện ưu tiên 4. Lý do là vì ngày ưu tiên của hồ sơ phải trước ngày đáo hạn thì Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ mới có thể cấp chiếu khán và cũng vì lý do đó cho nên Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ chỉ phỏng vấn những hồ sơ nào mà Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ có thể cấp chiếu khán trong tháng đó.

Đương đơn xin chiếu khán có ngày chiếu khán đáo hạn bị thụt lùi lại vào ngày 1 Tháng Hai, 2020, phải làm xong thủ tục đơn xin chiếu khán, được phỏng vấn và được cấp chiếu khán vào hoặc trước ngày 31 Tháng Giêng, 2020. Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ không được cấp chiếu khán vào ngày 1 Tháng Hai, 2020, ngoại trừ đương đơn có ngày ưu tiên trước ngày chiếu khán đáo hạng của Tháng Hai, 2020.

Theo thủ tục cấp chiếu khán, thì Visa Office (VO, tạm dịch là Văn Phòng Chiếu Khán) của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phân phối khối số chiếu khán cho các Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ để sử dụng hằng tháng. Việc phân phối số lượng của mỗi khối số chiếu khán tùy thuộc vào những báo cáo cho biết bao nhiêu đương đơn đã nộp đầy đủ giấy tờ (tức là bộ hồ sơ giấy tờ thường được gọi là package 3) và hội đủ điều kiện để được phỏng vấn trong tháng đó.

Số lượng chiếu khán được phân phối cho mỗi Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ không được dành cho những đương đơn hồ sơ không được chấp thuận trong tháng đó. Vào cuối tháng, những Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ phải trả lại những số chiếu khán không sử dụng về cho Visa Office.  Những số chiếu khán được trả về sẽ được tiếp tục chuyển ra cho các Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ vào tháng kế tiếp để sử dụng. Đương đơn luôn luôn tùy thuộc vào ngày chiếu khán đáo hạn của tháng mà hồ sơ của họ được chấp thuận.

Trở lại về vấn đề bản thông tin chiếu khán của Tháng Hai, 2020, nếu chiếu khán không được chấp thuận vào cuối Tháng Giêng, đương đơn phải đợi đến khi nào ngày ưu tiên đáo hạn lại thì chiếu khán mới được cấp.

Bản tin chiếu khán

Theo yêu cầu của quý bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho Tháng Hai, 2020.

Ưu tiên 1 – priority date là ngày 22 Tháng Tám, 2013, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A – priority date là hiện hành, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 2B – priority date là ngày 22 Tháng Tám, 2014, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 – priority date là ngày 22 Tháng Mười Một, 2007, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 – priority date là ngày 1 Tháng Bảy, 2006, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.